Adatvédelmi tájékoztató a PÉNZJEGYNYOMDA karrierportál rendszerével összefüggésben kezelt személyes adatokról.

A Pénzjegynyomda Zrt. weboldalán karrierportált üzemeltet. A portál üzemeltetéséhez külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz. A toborzási tevékenység körében keletkezett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

Adatkezelő:

Pénzjegynyomda Zrt.
Székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 13-17.
Telefon: +36 1 332 6900
E-mail: humanhirdetes@pjrt.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114441/2017.

Adatfeldolgozó:

Nexum Magyarország Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 1 2888 000
E-mail: info@nexum.hu

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatokat a Pénzjegynyomda Zrt. a társaságnál vagy a tulajdonában álló társaságban megnyíló szabad pozíciók betöltése érdekében kezeli. A kezelt adatok a karrierportál használói által feltöltött, illetve önéletrajzokból származó személyes adatok, elsősorban személyazonosításra alkalmas, valamint képzettségi, szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos adatok.

A kezelt személyes adatok tételes felsorolása: név, e-mail cím, önéletrajz adatai, születési dátum, nem, lakcím, telefonszám, anyanyelv, végzettség, szakmai ismeret, előző munkahelyek, fizetési igény, jogosítvány, hobbi

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelésének jogalapja az adatokat feltöltő személy – jelölőmező megjelölésével kifejezett – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben felsorolt személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor legfeljebb egy évig kezeljük azokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

A Pénzjegynyomda Zrt. az adatkezelés során külső közreműködőt vesz igénybe, aki a toborzó rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a toborzási folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a kiválasztási folyamatban érintett vezetők számára. Az adatfeldolgozó is a megadástól számított legfeljebb egy évig őrzi meg az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Pénzjegynyomda Zrt. működési területéből adódóan kiemelten kezeli az adatbiztonság kérdését. Adminisztratív és technológiai védelmi kontrollokat működtet, melyet ISO 27001 és ISO 14298 biztonsági szabványok szerint rendszeresen tanúsíttat.

Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelő elérhetőségein az alábbiakat:

  • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak törlését.

Erre vonatkozó kérelem esetén Pénzjegynyomda Zrt. a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti a Pénzjegynyomda Zrt. belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2017. március 03.