Adatvédelmi tájékoztató a PÉNZJEGYNYOMDA karrierportál rendszerével összefüggésben kezelt személyes adatokról.

Adatkezelési alapelvek

Társaságunk tiszteletben tartja munkavállalói, ügyfelei és üzleti partnerei magánéletét és méltóságát. A Társaságunknál kezelt személyes és egyéb bizalmas adatokat minden megjelenési formájukban megfelelő módon védjük. A Társaságunk működésével összefüggő információk, így különösen a pénzügyi adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra, ügyfeleinkre és üzleti partnereinkre vonatkozó személyes adatok vagy más típusú információk védelmével kapcsolatosan biztosítjuk, hogy ilyen adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására, ne lehessen őket a tudtunk nélkül módosítani, illetve rendelkezésre álljanak, amikor szükség van rájuk.

A Pénzjegynyomda Zrt. működése során eleget tesz a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden hatályos törvényi és jogszabályi előírásnak, így kifejezetten az alábbiaknak:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelemről,
  • EU 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);

A személyes és bizalmas információkat átláthatóan és tisztességesen gyűjtjük, tároljuk, használjuk, továbbítjuk és semmisítjük meg.

Csak olyan mértékben és ideig gyűjtjük, használjuk és tartjuk meg a személyes, ügyfél és egyéb bizalmas adatokat, amilyen mértékben és ideig arra jogszerű indokunk van, és feltétlenül szükséges a Társaság működése, illetve az alkalmazandó jog érdekében.

Minden személyes adatot tartalmazó dokumentum tárolásánál figyelembe vesszük az adattakarékosság és az elszámoltathatóság elvét. Csak a folyamatainkhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat gyűjtjük, tároljuk és kezeljük.

Nem tárolunk olyan dokumentumot, amelyen szereplő személyes adat kezelésére nincs megfelelő jogalapunk. Bármely személyes adatot tartalmazó iratot csak az adatkezelési cél fennállásáig őrzünk meg.

A Pénzjegynyomda Zrt. weboldalán karrierportált üzemeltet. A portál üzemeltetéséhez külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz. A toborzási tevékenység körében keletkezett adatokat a fent részletezett alapelveknek megfelelően tárolja és kezeli.

Adatkezelő:

Pénzjegynyomda Zrt.
Székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 13-17.
Telefon: +36 1 332 6900
E-mail: humanhirdetes@pjrt.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114441/2017.

Adatfeldolgozó:

Nexum Magyarország Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 1 2888 000
E-mail: info@nexum.hu

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatokat a Pénzjegynyomda Zrt. a társaságnál vagy a tulajdonában álló társaságban megnyíló szabad pozíciók betöltése érdekében kezeli. A kezelt adatok a karrierportál használói által feltöltött, illetve önéletrajzokból származó személyes adatok, elsősorban személyazonosításra alkalmas, valamint képzettségi, szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos adatok.

A kezelt személyes adatok tételes felsorolása: név, e-mail cím, önéletrajz adatai, születési dátum, nem, lakcím, telefonszám, anyanyelv, végzettség, szakmai ismeret, előző munkahelyek, fizetési igény, jogosítvány, hobbi

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelésének jogalapja az adatokat feltöltő személy – jelölőmező megjelölésével kifejezett – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben felsorolt személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor legfeljebb egy évig kezeljük azokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

A Pénzjegynyomda Zrt. az adatkezelés során külső közreműködőt vesz igénybe, aki a toborzó rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a toborzási folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a kiválasztási folyamatban érintett vezetők számára. Az adatfeldolgozó is a megadástól számított legfeljebb egy évig őrzi meg az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Pénzjegynyomda Zrt. működési területéből adódóan kiemelten kezeli az adatbiztonság kérdését. Adminisztratív és technológiai védelmi kontrollokat működtet, melyet ISO 27001 és ISO 14298 biztonsági szabványok szerint rendszeresen tanúsíttat.

A személyes adatokat tartalmazó iratokat, elektronikus dokumentumokat megfelelő módon tároljuk. Az aktualitásukat vesztett adatokat, bizalmas információkat tartalmazó iratokat és adathordozókat szakszerűen és biztonságosan kezeljük és semmisítjük meg a DIN 66399 szabvány előírásainak megfelelően.

Minden Pénzjegynyomda Zrt. munkavállaló és szerződött partner, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes adatokat, és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni. Adatkezelői munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

Munkaidő alatt az irodák elhagyásakor az iroda ajtót zárjuk. Munkaidő után a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényekben tároljuk.

Minden dolgozó fontos szerepet játszik a ránk bízott bizalmas információ megvédésében, melynek jelentőségét biztonságtudatossági oktatások során erősítjük. A bizalmasság megőrzése nem ér véget a vállalat elhagyásával, folytatódik a munkaviszony megszűnése után is.

Az adatfeldolgozóval kötött szerződés része az adatbiztonsági feltételek előírása.

Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelő elérhetőségein az alábbiakat:

  • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • Személyes adatainak helyesbítését,
  • valamint azok törlését,
  • az adatkezelés korlátozását;
  • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Erre vonatkozó kérelem esetén Pénzjegynyomda Zrt. a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti a Pénzjegynyomda Zrt. belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. május 24.